Kapitaal ophalen bij een venture capital fonds?

Elke ondernemer is begonnen met een droom en een bepaalde karaktereigenschap; het iets willen bereiken en bereid zijn om daar veel voor over te hebben. Groei is het alles omschrijvende woord waar de meeste ondernemers naar streven. Echter is er veel gevallen kapitaal nodig om deze groei te kunnen realiseren. Boeck begeleidt u als ondernemer in het aantrekken van kapitaal bij een venture capital fonds. Als u direct contact op wilt nemen klik dan hier.

 

Het stappenplan voor een financiering via een venture capital fonds

Boeck Bedrijfsadviseurs en Juristen heeft een stappenplan bedacht om een financiering aan te trekken bij een venture capital fonds. Het plan is onderverdeeld in 3 fasen;

1. Voorbereiding
2. De financiering
3. Afhandelen

 

Fase 1. Voorbereiding

Gemiddeld is de doorlooptijd van een financieringstraject drie tot zes maanden. Wanneer het voorwerk goed is verzorgt verhoogd dat de slagingskans. In deze fase is veel ‘winst’ te behalen ten op zichten van partijen die het voorwerk niet serieus nemen. Tijdens het voorwerk zijn er twee stappen die wij gezamenlijk doorlopen.

 

Strategie bepaling

De financieringsaanvraag begint gebruikelijk met een aantal oriëntatiegesprekken. Wij willen achterhalen welke visie u wilt volgen en hoe uw bedrijfsplan daarop is ingericht. Heeft u zelf al concrete doelen gesteld en welke acties zijn daarvoor nodig om elke keer een stap verder te zetten. Aan de hand van deze doelen en actie punten gaan wij gezamenlijk in kaart brengen wat de kapitaalbehoefte is om de groei die u voor ogen heeft waar te maken.

 

De financieringsbehoefte 

Aan de hand van een gedegen bedrijfsplan en de daarin benoemde doelen gaan wij samen een meerjarenbegroting opstellen. In de begroting zijn een onder ander liquiditeitsoverzicht en resultatenrekening opgenomen. Zo creëren we een goed beeld toekomstige (werk) kapitaalbehoefte. 

Door de kennis die Boeck in huis heeft maken wij een schatting wat bancair gefinancierd kan worden en voor welk deel een venture capital fonds nodig is. 

Transactiestructuur
Wanneer wij u willen adviseren over de transactie structuur en welk belang u maximaal beschikbaar kunt stellen is het van belang om de waarde van uw onderneming te bepalen. Een van de modellen die hiervoor wordt gebruikt is de DCF-methode (staat voor; Discounted Cash Flow). Deze methode waardeert de onderneming op basis van de toekomstige vrije geldstromen. Wij gebruiken daarnaast nog andere waarderingsmethodes om de bedrijfswaardering goed te kunnen onderbouwen.

 

Fase 2. De financiering

Hiermee gaan wij van start wanneer de financieringsbehoefte en de transactiestructuur voldoende zijn bepaald.   

 

Het opstellen van een participatiememorandum

Een participatiememorandum is het uithangbord voor uw onderneming. In het memorandum wordt er in gegaan op de bedrijfsactiviteiten, de markt, welke visie u daar over heeft, financiële gegevens zoals prognoses, de juridische structuur, de financieringsbehoefte en natuurlijk de vraagstelling in het venture capital fonds. Er moet voldoende informatie beschikbaar zijn voor het fondsmanagement om een volledige analyse te kunnen maken van de onderneming en de rendementsperspectieven. 

 

Benaderen van venture capital fondsen

Op basis van uw wensen en de financieringsbehoefte wordt een selectie gemaakt van potentiële venture capital fondsen. Boeck heeft door de jaren heen een betrouwbaar netwerk opgebouwd van venture capital fondsen. Daardoor kunnen wij u bij uitstek adviseren over de te benaderen venture capital fondsen.

 

Onderhandelingen en Letter of Intent

De wijze waarop wij de onderhandelingen voor u aangaan is gebaseerd op het aantal geïnteresseerde partijen en uw gevoel dat daarbij is ontstaan. Enkele punten die zeer belangrijk zijn om te benoemen en te bespreken tijdens de onderhandelingen zijn;
- De invloed / zeggenschap van de participant
- Prijs 
- Betalingsvoorwaarden
- Garanties die gedaan worden vanuit beide partijen

Deze en andere punten worden vastgelegd in een intentieverklaring. 

 

Fase 3. Het afhandelen

Wanneer er een Letter of Intent is overeengekomen wordt er toegewerkt naar de 'closing'. In de tussentijd heeft het venture capital fonds de mogelijkheid om de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie te verifiëren. Dit wordt een due dilligence onderzoek genoemd. 

 

Het opstellen van een contract

Wanneer het due dilligence onderzoek geen onaangename verrassingen heeft opgeleverd wordt de uiteindelijke participatieovereenkomst opgesteld. De intentieverklaring die in een eerder stadium is opgesteld dient als basis. Er zijn een aantal aanvullende overeenkomsten die kunnen worden opgesteld zoals; koopovereenkomst, leningovereenkomst of managementovereenkomst 

Neem vrijblijvend contact met ons op door op onderstaande knop te klikken.